ಯುಗಾದಿ

ಯುಗಾದಿ ಅಥವಾ ಉಗಾದಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನ. ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಯುಗಾದಿ" ಪದದ ಉತ್ಪತ್ತಿ "ಯುಗ+ಆದಿ" - ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಎಂದು.

Event details

Date: Sunday, April 28th, 2019 Check-In: 11:45AM onwards
Lunch: 12.00PM - 1.30PM Cultural Event: 2.00PM onwards

Pricing Details

Menu

Location and Directions

crocothemes.net

@ Manor ISD Performing Arts Center - 12700 Gregg Manor Rd, Manor, TX 78653

Buy Tickets

Patron Member Upgrade Options

Starting from $6.00*

Ugadi 2019 Patron Member Ticket Upgrades
Non-Member Ticket Options

Starting from $22.00*

Ugadi 2019 Non Member Tickets
* A handling fee of $0.50 is added to all types of tickets and upgrades.

Program Registration

Thank you for an overwhelming response. Registrations are now closed.

Program Volunteering

Kindly fill the below form if you are interested in volunteering in AKS Ugadi 2019 event!

Event Schedule

Event Feedback

Event Pictures

Will be uploaded after the event!

Event Videos

Will be uploaded after the event!

Event details

Date: Sunday, April 22nd, 2018 Check-In: 11:45AM onwards
Lunch: 12.00PM - 1.30PM Cultural Event: 2.00PM - 3:15PM
High Tea: 3.30PM - 4.30PM VP Live Concert: 5.00PM -7.30PM

Pricing Details

Menu

Location and Directions

crocothemes.net

@ Hutto ISD Performing Arts Center - 101 Chris Kelley Blvd, Hutto, TX 78634

Buy Tickets


For any questions, please visit our FAQ section below. If you have additional questions not covered in the FAQ, email us.

Frequently Asked Questions

Regular ACTIVE AKS member could purchase General, Premium, VIP or VVIP tickets at the respective member ticket prices as mentioned in the ticket price table. Please see if your membership is expired here, If expired please pay the membership fee before purchasing the member priced tickets.

The seating row will be arranged in order of VVIP, VIP, Premium, Patron and General tickets from the stage (PAC sample layout is here). The VVIP is the first two rows, right next to VP!!

You have to be an ACTIVE patron member. We understand many of the patrons would like to upgrade their Free "Patron" tickets to Premium, VIP, or VVIP for which patrons pay an additional fee. To upgrade to a Premium ticket, patrons will pay just $10 per ticket, to upgrade to VIP, patrons will pay just $25 per ticket and to upgrade to VVIP, patrons will pay just $45 per ticket.

All currently ACTIVE AKS Patron members will get Free Patron tickets to the Ugadi Event!!!. If you want to become a new Patron member or your patron membership is due for renewal, please click here.

We have enhanced the benefits of patron members and is very popular!!! Patron membership helps AKS to manage the funds better for AKS events. You would need to pay full $150 to become patron now before Ugadi 2018 and it will be valid until Ugadi 2019.

As a Patron you will get upto 2 kids (ages 5 to 12) free tickets along with 2 adults tickets. In your case, you will only get one Free kid ticket. You will need to pay general ticket cost for the second child with age of 13 and can sit in Patron section with parents.

No!! Entry is free for child of age 4 or less. Please note that there is no assigned seat for child of age 4 or less and they would be sitting on parent's lap.

Yes, we are planning on arranging kids care during the event. We will send an invite on Facebook to gauge the counts, so if you want to make use of this service, please RSVP without fail, along with your kids preference so that we can arrange this better to help you enjoy the Live show!!!

We encourage you to consider becoming AKS member to avail discount tickets and other benefits. However General, Premium, VIP and VVIP tickets are available to Non AKS members at a slightly higher price, and prices have been detailed in the ticket pricing table.

Your PayPal confirmation is the ticket confirmation and there is no paper or e-ticket will be sent to you. We will provide the colored wrist band during the event checkin process after verification of ticket payment and membership status. Are you ready for the Live VP show??

We expect VP Live show will be a complete sold out event!!. We expect all tickets will be sold before the event, hurry to get your ticket now!!!

Lunch is included in all type of tickets. Wait!! High tea also included with the ticket!

All tickets sales are final. All tickets are NON-REFUNDABLE and patron tickets are NON-TRANSFERABLE.

If you have additional questions not covered in this FAQ, please contact us.

Program Registration

Thank you for an overwhelming response. Registrations are now closed.

Program Volunteering

Thank you for an overwhelming response. Registrations are now closed.

Event Schedule

Event Feedback

Event Pictures

Will be uploaded soon!

Event Videos

Will be uploaded soon!

2017 TAB UNDER CONSTRUCTION! KINDLY VISIT LATER!

2016 TAB UNDER CONSTRUCTION! KINDLY VISIT LATER!